2024. február 20., kedd

Bevezetés az eszkatológiába

 Régóta távol voltam, most pedig, újra foglalkozom bizonyos teológiai területekkel, és szeretnék

veletek néhány eredményt megosztani. Különösen a teremtés és tudomány, valamint az utolsó idők területére gondolok. Ezek mindkettő vitás kérdések, de szeretném ezekkel kapcsolatban néhány következtetésem közölni. Csak megemlítem, hogy mivel ezek vitás területek, nem tekintem üdvözség kérdésnek, sőt, néha olyan zavart okoznak, amely eltéríti a figyelmet a Krisztus gyakorlati követésétől. Mégis érdekes dolgok.

Korábban is írtam az eszkatológiáról, de azóta más következtetésre jutottam. Ami azt jelenti, hogy ezen a témán már kétszer megváltozott a véleményem, tehát, ki tudja, történik-e még egyszer, vagy nem? Itt a blogon hagyom azt, amit máskor írtam, tehát, utána lehet nézni, bár ezen túl ez már nem a véleményem.

Például, a következő dátumú bejegyzés:

2021. május 6.

Tehát, fogjunk bele.


Bevezetés az eszkatológiába

Pár évvel ezelőtt, készítettem erről videoklipet, amely itt tekinthető:


https://www.youtube.com/watch?v=dGOJHdFFszA&t=227s

Amit most itt írok, nagyjából ugyanazt az anyagot tartalmazza.

Az eszkatológia a teológiának az a területe, amely a végidőkkel foglalkozik. A terminus két görög szóból áll: ἔσχατος – eszkhatosz, amely utolsót jelent és λόγος – logosz, amely valaminek a tanulmányozására utal. Tehát az eszkatológia foglalkozik az utolsó időkről, a világ végéről.

Mivel nagymértékben olyan dolgokat tárgyalunk, amelyek még mindig nem történtek meg, és a Biblikus anyagot többféle módon lehet értelmezni, ez a téma meglehetősen bonyolult: sok elmélet létezik. Ugyanakkor, van néhány dolog, amelyet minden, ill. majdnem minden keresztény elfogad, tehát, nézzük meg először ezeket.

A Biblia szerint, a világnak, az univerzummal együtt, volt kezdete, mikor Isten mindent teremtett. „Kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet.” (I. Mózes 1,1). „ … az egek régóta voltak, és a föld is, amely vízből és víz által állt elő az Isten szavára.” (II. Péter 3,5). Viszont, azt is látjuk, hogy ezeknek vége is lesz. „a mostani egek és a föld pedig ugyanezen szó által megkímélve megmaradtak, hogy tűznek tartassanak fenn az ítéletnek és az istentelen emberek pusztulásának napjára.” (II. Péter 3,7).

Mióta Jézus Krisztus egyháza létrejött Pünkösd napján, azt a küldetését teljesíti, miszerint elviszi az evangéliumot az egész világba, mivel Jézus ezt megparancsolta. „Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: "Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ (korszak) végezetéig."” (Máté 28,18-20). Ez a jelen korszák már majdnem két ezer éve fennáll.

Amíg még tart ez a kor, és ha Jézus előbb nem jön vissza, mindnyájunk meghalunk és így jelenünk meg Isten elé. „elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következik” (Zsidók 9,27)

Aztán a keresztények utolsó generációja nem hal meg, mert Jézus visszajön, feltámasztja a halottakat és elragadja az élőket. „Azt pedig állítom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot. Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan elhunyni, de mindnyájan el fogunk változni. Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk. Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.” (I. Kor. 15,50-53)

Miután feltámadnak a halottak, következik az ítélet, mikor jutalmak és büntetések kiosztása történik. És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld és az ég, és nem maradt számukra hely. És láttam, hogy a halottak, nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint.” (Jel. 20:11-12)

A hívők nem kárhoznak el, a hitetlenek elvesznek. „Bizony, bizony, mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van; sőt ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe.” (János 5,24). „Aki hisz őbenne, az nem jut ítéletre, aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött Fiának nevében.” (János 3,18)

Az olyan alapvető felfogásokon túl, van több területe az eszkatológiának, amely vitatott, a kereszténység különböző egyházai, irányzatai eltérő módon értelmezik ezeket. Többek között, ezek: a millennium jelentősége (Jel. 20,1-10), az egyház jövőképe, akar pozitív akár negatív, az Isten királyságának jelentése, valamint Izrael és az egyház viszonya. Vegyük ezeket majd sorba.


Hivatkozások.

A Szentírás, új magyar fordítás
Online: https://www.biblegateway.com/Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése