2024. február 28., szerda

Az apokaliptikus irodalom megértéséhez

 Számunkra, XXI. századi európaiak számára, nagyon furcsának és nehezen érhetőnek tűnhet a Bibliában található Jelenések Könyve. Ez az egyetlen olyan műfajú könyv az újszövetségben, bár bizonyos mértékig hasonlít egyes ószövetségi írásokhoz, mint például Dániel vagy Zakariás könyvéhez. Ugyanakkor, az a fajta irodalom nagyon népszerű volt a zsidók körében, a babiloni fogságot követő időtől kezdve, egészen kr. u. a két százas évekig.

Jellemző az olyan fajta – most már apokaliptikusnak nevezett, a zsidók és a legtöbb keresztény által nem kánonnak tartott – műfajra az, hogy gyakran pszeudoepigrafikus, azaz, ismeretlen szerző írta, aki azt állítja, hogy ő valami régmúltban élt híres személy. Aztán a furcsa látomások sorozata formájában bemutatja a jövő törtélemét, amelyet angyali kalauz megmagyaráz majd.

Az olyan írások korai példája Dániel kánoni könyve lenne, amelyet úgy gondolom, a VI. századból származik. Mellesleg, véleményem szerint Dániel könyvét a fönti értelemben „pszeudoepigráfnak” nem lehet tekinteni, mert Dániel könyve nélkül semmit nem tudnánk Dánielről, tehát ő nem olyan régmúltban élt híres személy lenne, ha a könyvet tényleg a II. században írták volna, ahogy sok tudós állítja.

Dániel egyik látomása, a 7. részben található: „Babilónia királyának, Bélsaccarnak uralkodása első évében álmot látott Dániel, és látomásai támadtak fekvőhelyén. Az álmot leírta, és a főbb dolgokat elmondta. Ezeket mondta el Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy az ég négy szele felkorbácsolta a nagy tengert. Négy igen nagy vadállat emelkedett ki a tengerből, mindegyik különbözött a többitől. Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, hogy kitépték a szárnyait, és fölemelték a földről, két lábra állították, mint egy embert, és emberi értelmet adtak neki. A következő, a második vadállat, medvéhez hasonlított. Félig már fölkelt, és három borda volt a szájában, a fogai között. Ezt mondták neki: Kelj föl, egyél igen sok húst! Azután láttam a következőt, amely olyan volt, mint egy párduc, de négy madárszárny volt a hátán. Négy feje is volt a vadállatnak, és hatalmat adtak neki. Ezután egy negyedik vadállatot láttam az éjszakai látomásban: ijesztő, rémületes és rendkívül erős volt. Igen nagy vasfogai voltak; evett, rágott, és a maradékot összetaposta lábaival. Ez egészen más volt, mint az előző vadállatok, és tíz szarva volt. Figyeltem a szarvakat: egyszerre csak egy másik kis szarv emelkedett ki közülük, az előző szarvak közül pedig három letört előtte. Olyan szemei voltak ennek a szarvnak, mint az embereknek, és nagyokat mondó szája volt.” (Dániel 7,1-8)

Folytatódik a látomás, és mikor Dániel megértést kér, ezt mondják neki: Ez a négy hatalmas vadállat négy királyságot jelent, amelyek létrejönnek a földön. De a Felségesnek a szentjei foglalják el majd a királyságot, és örökre birtokolják azt, mindörökre.” (Dániel 7,17) Konzervatív kommentárok úgy értik, hogy ez a négy király: Babilon, Méd-Perzsa, Görögország és Róma. Nem az a célom, hogy próbáljam részletesen megmagyarázni Dániel látomásait, viszont, azt szeretném kiemelni, hogy ezek képeket tartalmaznak, amelyeket nem szabad szó szerint venni. A tengerből kiemelkedő vadállatok nem tényleges állatok, hanem birodalmakat képviselnek.

Ezsdrás második könyve (néha IV. Ezsdrásként ismert) valószínűleg egy keresztény pszeudoepigráf írás. Ez nem tartozik a kánonhoz, de bizonyos Biblia fordítások tartalmazzák, mint része az apokrifnak, mint pl.: az angol Common English Bible. A 11.-12. része egy meglehetősen hosszas látomást tartalmaz, amely egy sasról és egy oroszlánról szól. Így kezdődik: „A második éjjelen álmot láttam, és íme, a tengerből feljött egy sasmadár, amelynek tizenkét tollas szárnya és három feje volt. És figyeltem, és íme, kiterjesztette szárnyait az egész földkerekségre, és az egeknek minden szelei fújtak feléje, és felhők gyülekeztek körülötte. És láttam, hogy a szárnyaiból ellentétes szárnyak nőttek ki; de azok kicsiny és gyönge szárnyak lettek. A fejei pedig nyugton voltak; a középső fej nagyobb volt a másik kettőnél, de az is együtt nyugodott azokkal.” (IV. Ezra 11,1-4) A látomás egészen 12,3-ig folytatódik – az érdeklődő az egész könyvet, tehát a teljes látomást, az Isten Egyházának Gyülekezetei webhelyén találhatja, a linket a cikk végén adom. A látó – állítólagosan Ezsdrás (a fogság utáni pap) – Istentől kér magyarázatot, amelyet adja neki: Ez a jelentése a látomásnak, amelyet láttál: A sasmadár, amelyet a tengerből láttál feljönni, az a negyedik királyság, mely megjelent a te atyádfiának, Dánielnek látomásában. De neki nem volt úgy elmagyarázva, ahogy én most elmondom, vagy megmagyaráztam neked. Íme, közelednek a napok, amikor egy királyság fog felemelkedni a földön, és félelmetesebb lesz, mint minden előtte volt hatalom.” (4 Ezra 12, 11-14) A magyarázat egészen 12,37-ig folytatódik.

Érdekes kitérésként: bár ez a látomás egy apokrif könyvben található, amelyet a legtöbb keresztény nem tekint ihletettnek, bizonyos internetes honlapok léteznek, ahol ezt a látomást igenis komolyan veszik, márpedig úgy, hogy a XXI. századi Amerikára vonatkoztatják. A magyarázat, viszont, magában a könyvben található, mi szerint a sas Dániel negyedik királyságát jelképezi, amely a Római Birodalom, az oroszlán pedig a Messiás (33.-34. vers). A könyv dátuma bizonytalan, sőt, akár több írásnak az összetétele lehetne, de valószínű, hogy kr. u. a II. század elején készült el.

Még egyszer, nem az a célom, hogy részletes magyarázatot adjak, hanem az, hogy az apokaliptikus műfaj jellegét mutassam be, ami: furcsa, túlzott látomásokat kap egy múltbeli hősfigura, amelyek a jövő történelmét mutatják be, egy isteni lény magyarázatában.

A zsidó apokaliptikus intertestamentális irodalomnak egyik példája, az Eszter könyvének szeptuaginta verziójában található. Ezeket a részeket nem tartalmazza az eredeti héber nyelvű szöveg, tehát, később egy ismeretlen szerző tette hozzá, nem ihletettnek tekinthető. A kánoni könyvben olvasható események előtt, Eszter nagybátya Morkodaj álmot lát, amely a következő: „Ez volt az álma: kiáltozás és lárma, mennydörgés és földrengés, nagy felfordulás az egész földön. Egyszer csak előkerült két hatalmas sárkány, s mind a kettő készen állt a támadásra. Rettenetesen üvöltöttek. Ordításuk arra indította a népeket, hogy harcoljanak az igaz nép ellen. A sötétség és a homály napja volt! Szorongás és aggódás, félelem és nagy rettegés volt a földön. Az igazak egész népe rettegett a rá váró veszedelemtől, várta pusztulását és hívta az Istent. Könyörgésükre egy kis forrás bővizű, nagy folyóvá dagadt. Fényesség támadt, felvirradt a nap, s a megalázottak fölemelkedtek és eltiporták a hatalmasokat. Mardokeus az álom után fölébredt, s azon gondolkodott, hogy mi lehet Isten szándeka. Minden figyelmét arra fordította – késő éjszakáig –, hogy behatoljon értelmébe.” (Eszter, A: 4-11, LXX) Aztán következik Eszter kánoni könyve.

Azért hasznos ez a példa, mert egy további hozzátett részben, a könyv végén, Mordokoj megérti, hogy miről szólt az álma: „Mardokeus így szólt: „Mindent Isten vitt végbe. Emlékezz az álomra, amelyet ezekkel az eseményekkel kapcsolatban láttam – semmi sem maradt beteljesületlenül: sem a kis forrás, amely folyóvá dagadt, sem a fény, amely felragyogott, sem a nap, sem pedig a víz bősége. Eszter ez a folyó, akit a király feleségül vett és királynévá tett. A két sárkány én vagyok meg Aman. A nemzetek azok, akik összegyűltek, hogy kiirtsák a zsidók nevét. Népem, Izrael az Istenhez kiáltott és megszabadult. Mert az Úr óvott meg minket ezektől a bajoktól. Az Úr vitte végbe ezeket a jeleket és csodákat, amilyeneket a pogányok között nem művelt soha…” (Eszter, F, 1-6, LXX).

Még egyszer látjuk azt, tehát, hogy a szörnyekről és időjárási viszonyokról szóló látomásokat úgy magyarázzák, hogy ezek a világban történő eseményeket jelentenek. Valóságosak a történések, a látomásoknak valóságos jelentései vannak, de mégsem szabad ezeket szó szerint érteni.

Visszatérve a Jelenések könyvére. Itt is van a látomások sorozata, ami közül néhány, de nem sok, magyarázatot is kap. Itt viszont az a probléma, hogy a magyarázat ugyanolyan nehezen érthető lehet, mint a látomás. Következzen egy pár példa. Ez első részben, Jézus megjelenik Jánosnak: „Megfordultam, hogy lássam, milyen hang szólt hozzám, és amikor megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, és a gyertyatartók között az Emberfiához hasonlót: hosszú palástba volt öltözve, mellén aranyövvel körülövezve; feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme, mint a tűz lángja; lába hasonló volt a kemencében izzó aranyérchez; hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása; jobb kezében hét csillagot tartott, szájából kétélű éles kard jött ki, és tekintete olyan volt, mint amikor a nap teljes erejével fénylik. Amikor megláttam, lába elé estem, mint egy halott, ő rám tette jobbját, és így szólt: "Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak a halál és a pokol kulcsai. Írd meg tehát, amiket láttál: amik vannak, és amik történni fognak ezek után; a hét csillag titkát, amelyet jobb kezemben láttál, és a hét arany gyertyatartót: a hét csillag a hét gyülekezet angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét gyülekezet.” (Jelenések 1,12-20)

A magyarázatot dőlt betűvel emeltem ki. Még mindig sokféle módon értelmezik azt, hogy kik lehetnek az angyalok, mert nem egyértelmű. Aztán van a paráznáról és a fenevadról szóló látomás, a 17. részben.

Odajött hozzám az egyik a hét angyal közül, akiknél a hét pohár volt, és így szólított meg engem: "Jöjj, megmutatom neked a nagy parázna büntetését, aki a nagy víznél ül, akivel paráználkodtak a föld királyai, és paráznaságának borától megrészegedtek a föld lakói". És lélekben elvitt engem egy pusztába, és láttam egy asszonyt ülni egy skarlátvörös fenevadon, amely tele volt istenkáromló nevekkel, amelynek hét feje és tíz szarva volt, az asszony pedig bíborba és skarlátba volt öltözve, arannyal, drágakővel és gyöngyökkel ékesítve, kezében aranypohár, tele utálatossággal és paráznaságának tisztátalanságaival, és a homlokára írva ez a titokzatos név: "A nagy Babilon, a föld paráznáinak és undokságainak anyja".
Láttam, hogy az asszony részeg a szenteknek és a Jézus vértanúinak vérétől, és amikor láttam őt, nagyon elcsodálkoztam.
Ezt mondta nekem az angyal: "Miért csodálkozol? Én megmondom neked az asszony titkát, és a fenevadét, amely hordozza, és amelynek hét feje és tíz szarva van. A fenevad, amelyet láttál, volt és nincsen, fel fog jönni az alvilágból, de elmegy a kárhozatba. És csodálkoznak a föld lakói, akiknek nincs beírva nevük az élet könyvébe a világ kezdete óta, amikor látják, hogy a vadállat volt és nincsen, de megjelenik. Itt a helye az értelemnek, amelyben bölcsesség van! A hét fej hét hegy, amelyen az asszony ül, és ez hét királyt jelent: öt elesett, az egyik már uralkodik, a másik még nem jött el, és miután eljön, kevés ideig maradhat. A fenevad pedig, amely volt és nincs: ő a nyolcadik, a hét király családjából származik, és elmegy a kárhozatba. A tíz szarv, amelyet láttál, tíz király, akik még nem kaptak királyságot, hanem a fenevaddal együtt kapnak királyi hatalmat egyetlen órára. Ezek egy véleményen vannak, felajánlják erejüket és hatalmukat a fenevadnak. Ezek a Bárány ellen fognak harcolni, a Bárány azonban legyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és akik vele vannak, azok az elhívottak, a választottak és hűségesek". (Jelenések 17,14)

Az itt adott magyarázatot szintén többféle módon értelmezik, attól függően, hogyan közelítik meg a Jelenések könyvét. Négy olyan megközelítés létezik, amelyet tárgyalok egy másik bejegyzésben.

Még egyszer, a lényeg az, hogy a látomásokat nem szabad szó szerint venni. A fenevad nem állat, hanem királyság, birodalom. A parázna nem nő, hanem város. Ez az apokaliptikus irodalom lényege, aminek a Jelenség könyve az egyik példája, jó lehet, hogy ez tartozik a Biblikus kánonhoz, és Istentől ihletettnek tekintjük. Minden jót kívánok a megértéséhez!


Források:

Bible study tools, online
https://www.biblestudytools.com/lxx/esther/1.html

https://bible.usccb.org/bible/esther/10

https://churchofgod.hu/content.php?act=ezsdras4

Ezra’s Eagle, Gospel lessons, on You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=amAA2NRF4Uc

Steve Gregg, Revelation seminar, You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=JLtSZnxG9Co

New World Encyclopedia, article on 2 Esdras, online:
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/2_Esdras


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése