2012. január 23., hétfő

Apropó: „ötvözés”… kik azok az istenfiak?

Egy előző írásomban megemlítettem, hogy Ellen G. White azt tanította, hogy az Özönvíz előtt, ötvözés történet az emberek és az állatok között, amely „kevert” utódok születését eredményezte. Hogy ő ezt honnan vette, bizonyára csak ő tudta, viszont arra emlékeztet, hogy néhányan egy másik fajta „ötvözést” szeretnének látni, szintén az Özönvíz előtti világról szóló I. Mózes 6:1-4-ben. Idézem a szakaszt:

„Történt pedig, hogy amikor az emberek (héber - há’ádám) kezdtek elszaporodni a földön, és leányaik születtek, látták az istenfiak (b’néi-há’ĕlóhíjm), hogy szépek az emberek leányai (b’nóth há’ádám), ezért feleségül vették (vajiq’khú láhem nášíjm) közülük mindazokat, akiket kiszemeltek maguknak. Akkor ezt mondta az Úr: Ne maradjon a lelkem örökké az emberben, hiszen ő csak test (bászár - hústest). Legyen az életkora (jámáiv – napjai) százhúsz esztendő.
Abban az időben, amikor az istenfiak bementek az emberek leányaihoz, és azok gyermekeket szültek nekik – sőt még azután is -, óriások (hann’fílíjm) éltek a földön. Ők azok a vitézkedők (haggibóríjm), akik ősidőktől fogva hírnevesek voltak.
Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire hatalmasodott a földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz, megbánta az Úr, hogy embert alkotott a földön, és megszomorodott szívében. Azért mondta az Úr: Eltörlöm a föld színéről az embert, akit teremtettem; az emberrel együtt az állatokat, a csúszómászókat és az égi madarakat is, mert megbántam, hogy alkottam őket. De Nóé kegyelmet talált az Úr előtt.
Nóénak ez a története (éleh tóldót Nóakh).” (I. Mózes 6:1-9).

Mostanában megint találkoztam ezzel a résszel, amikor valaki, akit egyébként tisztelek és igazán komoly istenkereső embernek tartok, egy istentiszteleten azt mondta, hogy két elmélet van erről a történetről... Viszont én úgy tudom, hogy három elmélet van, és azt, amelyet én a legjobbnak tartok, meg sem említette… De talán előremegyek egy kicsit…

Különböző, eltérő (tehát, pontosabban három) elmélettel találkoztam e szakasz magyarázatára. Mindegyik régi, több évszázados múlttal bír, tehát, nem találtam ki én, nem találták ki tegnap. Nehogy elfogult legyek, nézzük meg ezeket mind…

Először megemlítem a 9-es verset. Nagyon régen olvastam egy könyvet (amelynek a nevét elfelejtettem, tehát nincs meg a „Bibliográfiában”, és amely egyébként eléggé liberális volt, mert a „helyi árvíz” elméletét pártolta)1, de valami megmaradt bennem. Arról volt szó, hogy Mózes első könyvét Mózes nem írta, hanem szerkesztette. Van benne egy ismétlődő kifejezés „éleh tóldót XY” (ez XY története), és bár a legtöbb Bibliafordítás felosztása szerint, az a mondat egy-egy történet elején áll, más ős közel-keleti írásokkal összehasonlítva, és mindegyik történetet megvizsgálva is, ezt inkább az illető történetének a végét jelölné. Minden illető (pl. Ádám – I. Mózes 5:1, Nóé – 6:9, Nóé fiai – 10:1), inkább a neve előtt álló történetben található információt tudta volna, mint az utána levőt. Ez különösen látszik Táré esetében, akinek a története, írása, I. Mózes11:10b) és 27a) között olvasható. Ezek szerint elképzelhető, hogy a szóban forgó szöveg eredeti verzióját maga Nóé írta – nem tartom ezt kizártnak.

Ez alapján meg lehet állapítani, hogy ez a szöveg, még biblikus összehasonlításban is, nagyon régi. Bizonyára Nóé és kortársai pontosan tudták, hogy mit akar ő mondani, amikor az „istenfiak” kifejezést használta. A későbbi időkben, viszont, elképzelhető, hogy elveszett ez a tudás. Az Özönvíz előtti időszakban történt ez az esemény, és abból az időből a Biblián kívül nincsen más forrásunk, régészeti leletünk, írásunk, ami segítene abban, hogy jobban megértsük az akkori viszonyokat. És a legkorábbi magyarázat, amely most még rendelkezésünkre áll, kb. másfél évezreddel később keletkezett. Talán azt kéne megértenünk, tehát, hogy még annak idején sem lehetett sokkal nagyobb fogalmuk arról, hogy ez mit jelent, mint minekünk a huszonegyedik században. Mindenesetre, íme az elméletek…

A bukott angyalok elmélete:

A legrégebbi magyarázat, amelyről még van tudomásunk, és szintén az első, amivel találkoztam én, az a gondolat, hogy az „isten fiai” (bukott) angyalok, és „az emberek leányai” emberi nők, és ezek gyermekeket szültek együtt, utódokat hoztak létre.

A következő érveket hozzák fel az elmélet védelmében:

- Az „Isten fiai” (héber: b’nei-há’ĕlóhíjm) kifejezés más szakaszokban angyalokat jelent (pl., Jób 1: 6; 2: 1; Zsoltár 29:1).

- Ez volt néhány zsidó rabbi tanítása Jézus idején. Az intertestamentális zsidó irodalom, többek közt a kb. kr. e. III.-II. századból származó I. Énók könyve, tovább fejleszti a Nóé idejében lezajló mennyei lázadás történetét, amely részleteire néhány újszövetségi szerző is utal (pl. I. Péter 3: 19-20; II. Péter 2: 4; Júdás 6-7, 14-15). Josephus és Philo is tartják ezt a magyarázatot.

- Mivel ugyanez a keveredés történik az Özönvíz után is (4. v.), az óriásokkal később is találkozunk: „ott láttuk az óriásokat (Nefilim), az óriásoktól származó Anak fiait. Olyannak láttuk magunkat, mint a sáskák, és ők is úgy néztek ránk.” (IV. Mózes 13:33).

- Isten azért pusztította el az embereket, mert nagyon sok volt az angyalokkal való keveredés. Nóét többek között azért mentette meg Isten, mert ő „feddhetetlen” volt (9.v.). Az itt szereplő héber támím szót ugy értik, mivel máshol fizikális tökéletességre utál, pl. az áldozati állatokkal kapcsolatban (vö. III. Mózes 1:3), hogy Nóé genetikailag tiszta ember volt, nem volt családjában angyali genetikából származó keveredés.

- A sok emberi kultúra mitológiájában található „istenek leszármazottairól” szóló történekek, pl. indiai, babiloni, görög, római, dél amerikai, arra utalnak, hogy ez a dolog tényleg megtörtént az Özönvíz után is.

- Ez a legrégebbi ősegyházatyák magyarázata, tehát, a legelső keresztyén tanítás erről a szakaszról, pl., többek között Justinus Martyr, Origenész, Irenaeus és Tertullianus tanították ezt.

- Arra tekintettel, hogy Jézus azt mondta: „Ahogyan Nóé napjaiban történt, úgy lesz az Emberfia eljövetele is…” (Máté 24:37), azt tételezik fel, hogy megint genetikai keveredés lesz az utolsó napokban, és ezt az UFO-s lényekkel való „tapasztalatokkal” hozzák össze.

Mindennek ellenére, ezzel a nézettel vannak komoly gondok is:

- Ez incidens szövegkörnyezete arra utal, hogy Isten miatta annyira haragszik az emberre, hogy tervezi a pusztítását (I. Mózes 6: 5-7). Az ige szerint, viszont, az ember bűne az, amely Isten haragját, ítéletét kiváltja. Nem a genetikai keveredés miatt pusztul el a föld lakossága, hanem a bűne miatt.

- Ha a pusztulás főleg az angyalok bűne miatt történt volna meg, miért bünteti meg Isten inkább az embereket? A szakasz nem említ semmilyen ítéletet az angyalok ellen (még „Isten fiaiként” sem), hiszen, úgy-e, az angyalok mégsem fulladnak vízben!

- Jézus szerint, az angyalok nem házasodnak össze és nem szülnek utódokat (lásd Márk 12: 25; Lukács 20: 34-36). Az alapján is, amit a modern tudomány fedezett fel a szaporodásról és a DNS szerepéről, elképzelhetetlennek tűnik a dolog. Persze, az angyalok nem vetik alá magukat tudományos kísérleteknek, de mégis…

Menjünk tovább…

A Kaini és Séti vonalak elmélete:
Mivel néhány befolyásos pogány író, mint Celsus (Kelszosz) és „Hitehagyott” (Apostata) Julianus császár, használták a fönt tárgyalt hagyományos szempontot arra, hogy támadjanak a keresztyénségre (hát, ha olyan butaságokban hisznek…), az V. században Julius Africanus egy alternatív elméletet agyalt ki. Azt magyarázta, hogy a szövegben megemlített „isten fiai” valójában Sét leszármazottjai, az „emberek leányai”, viszont, azok Kain utódjai. Azért haragudott Isten, mert Sét istenfélő fiai nem tartották magukat külön az istentelen Kaini vonal utódaitól, és így hozták magukra az Özönvizet. Szent Ágoston elfogadta ezt az elméletet, népszerűvé tette az „Isten városa” című művében, és így lett ez a romai katolikus egyháznak, valamint később sok evangéliumi tanítónak is a véleménye.

Nem sok minden mellette szól, bár a következőket említeném:

- Ez az elmélet elkerüli azt a gondolatot, hogy az angyalok és az emberek együtt szültek utódokat.

- Az „isten fiaihoz” hasonló kifejezések emberekre is utalhatnak (pl. V. Mózes 14: 1; Ézs 43: 6; Hós 1: 10; I. Ján 3: 1-2), bár az is igaz, hogy az egyik sem azonos vele.

- Az Özönvizet az emberek bűne váltotta ki, és nem kell folyamodni az angyalok lázadására.

Sajnos, azt is meg kell mondani, hogy igazán hatalmas problémák is vannak vele:

- Tulajdonképpen, maga a szöveg exegézise.

- Az „Isten fiai” kifejezés ebben a pontos formában máshol csak angyalokra és nem emberekre utal.

- Az is igaz, viszont, hogy ezt a kifejezést „hívőkre” vagy „istenfélőkre” nem használja az ószövetség.

- Sét nem Isten, és Kain nem Ádám. A szöveg azt mondja: „Isten fiai” és „Ádám leányai” (a héber szerint), nem, pedig: „Sét fiai” és „Kain leányai”. Ha valójában igaz ez a szempont, miért nem mondja ezt a szöveg? Miért jelentené „Ádám fiai” a Kaini vonalat, az egész emberiséggel szemben?

- A szöveg nem utal arra, hogy az egyik vonal istenfélő, a másik, pedig, gonosz. Az Özönvíz azért történt, mert minden ember gonoszságot követett el. Ha a Sétiek annyira szentek voltak, miért pusztította el őket Isten?

- Az Özönvíz előtt, Isten az elkülönülést nem követelte. Ez csak I. Mózes 11-ben jelenik meg, Izsák esetében. Isten nem szeszélyes. Nem hozza az ítéletet valami miatt, amit elfelejtett megemlíteni.

- Az elmélet nem magyarázza meg az „óriások” létrejöttét.

- Valószínűtlennek tűnik nekem, hogy két emberi vonal között történő házasságok akkora bűnt jelentene, amely kifejezetten közvetlen kiváltója lenne Isten nagy ítéletének. Végül is, a szöveg szerint, nem paráznaságról van szó, hanem rendes házasságról. Isten azt parancsolta az embernek: „Szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet.” (I. Mózes 1: 28). Az egyszerű összeházasodás és gyermekszülés nem szegi meg Isten utasítását.

- I. Mózes 6: 4 azt engedi következtetni, hogy ezt a bizonyos bűnt nem csak az özönvíz előtt, hanem utána is követték el (vö. IV. Mózes 13: 33). Mivel a Kaini vonal az özönvízben teljesen elpusztult volna, ebben a formában fizikális lehetetlenség lenne elkövetni.

- Ezt a magyarázatot csak az V. században találták ki. Igazán mesterségesnek és erőltetettnek tűnik.

Az isteni királyok elmélete:
A harmadik lehetőség az, hogy „az isten fiai” özönvíz előtti uralkodók vagy fejedelmek voltak, akik azt állították magukról, hogy Istennek, illetve valamelyik istennek a leszármazottjai, így hitelesítve a hatalmukat. Ők így istenekként követeltek maguknak imádatot, és a közönséges emberek közül vettek feleségeket, többnejűséget gyakoroltak. A II. századi Rabbi Simeon ben Yochai után, ez lett a szokásos magyarázat a rabbinikus judaizmusban, ami így maradt mind a mai napig. Bár kevésbé ismert a keresztyének között, a XX. század közepétől kezdve néhány modern teológus újratárgyalja (pl. Livingstone, Meredith Kline).

Ugyanazok a pontok szólnak mellette, mint a Kaini és Séti vonalak esetében, és ráadásul:

- A „b’nei-há’ĕlóhíjm” kifejezést „az istenek fiai” szavakkal is lehetne fordítani.

- A többnejűség kezdetét már Lámech esetében láthatjuk (I. Mózes 4:19-24), akiről elképzelhető, hogy olyan „királyi” figura volt. Az is elképzelhető, hogy ez a fajta „ember kultusz” egészen Kain idejére nyúlik vissza, aki várost alapított, és a fiáról nevezte (I. Mózes 4:17).

- A szöveg mondja, hogy ugyanaz lett később is (4.v.). Bár nincsen régészeti lelet az Özönvíz előtti világból (vagy mégis…? OOPARTS?), a történelmi forrásokból tudjuk, hogy a legrégebbi ismert Özönvíz utáni civilizációkban mindenképpen olyan viszonyok uralkodtak, mint amit feltételezünk e nézet alapján. Az ókori Közép Keleten a királyokat, uralkodókat „az istenek fiainak” tartották, pl. Sumerban, Asszíriában, Egyiptomban, Babilonban.

- Esetleges Özönvíz utáni biblikus párhuzam Nimród esete lenne (I. Mózes 11:8-12). A héber szöveg háromszor mondja róla, hogy gibór – hatalmas – ugyanaz a szó, mint I. Mózes 6:4-ben. Biblián kívüli források azt mesélik, hogy Nimród felesége, Semiramis, férje halála után szülte Tammuz fiát, és természet-feletti származását állította. Ettől az eseménytől sok-sok hamis vallási rendszer származik. Mindegyik azt állítja, hogy emberi asszony isteni lénytől szülte meg a fiát. Ez a dolog megmagyarázza azokat a mítoszokat is, miszerint emberi lányok szültek félisteneket, avatárokat, titánokat, anélkül, hogy ez valójában igaz lenne.

- Livingstone azt állítja, hogy ezekben a nagyon régi időkben a királyok és a papok együtt direkt írták, régebbi verziókból átalakították a mítoszokat, hogy vallási rendszer jöjjön létre, a (helyi) istentől származó király központi szerepével együtt, hogy a köznépet alárendeltségben tartsák. Ha ez így is van, ez is megmagyarázza a sok legenda létrejöttét.

- Az, hogy az ember istenné illetve egy istennek a fiává teszi magát, így magának imádást követelve bálványimádásnak megfelel, amely Isten előtt az egyik legsúlyosabb bűnnek számít. Később Izrael népe elsősorban bálványimádása miatt került fogságba. Az a tény, hogy az ember a helyett, hogy az igaz Istenben bízzon, más embereket imádott (lásd Róma 1:22-23), mindenképpen Isten ítéletét hozhatta maga után. Ez az állapot mindenképpen hihető kiváltója lett volna az Özönvíznek, és ráadásul, az ember bűnének számít.

- Jézus mondanivalójával és az utolsó időkkel kapcsolatban is, hogy: „Ahogyan Nóé napjaiban…”, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy: „megjelenik a törvénytipró… beül az Isten templomába is, azt állítva magáról, hogy ő isten.” (II. Thessz. 2:3-4). Úgy tűnik, ez nagyon is belefér a fenti képbe….

Az elmélet ellen szólna, hogy:

- Az „Isten fiai” kifejezés ebben a pontos formában, más igékben angyalokra és nem emberekre utal. Nincsen más ige, viszont, amely az Özönvíz előtti világból származik, amely ezt a kifejezést tartalmazza.

- Ez az elmélet sem add magyarázatot a természet-ellenes utódokra, óriásokra (I. Mózes 6:4). Ez, viszont, nagyon bonyolult kérdés. Sem a héber „nefilim” sem a görög LXX fordítása szerinti „gigantes” nem igazán azt jelenti, hogy „óriások.” Talán mégis csak „vitézekről” van szó, mint Nimród esetén. És mi van, ha középutat választanánk, és azt a lehetőséget is elismerjünk, hogy ezek, bár nem a bukott angyalok leszármazottjai, de mindenképpen démonizált emberek lehetnének. Olyan emberek mindenképpen természet-feletti erővel rendelkezhetnek…

Talán az előzők alapján már kitalálta az olvasó, hogy az én látásom szerint, ez a harmadik magyarázat a leghihetőbb számomra.

Lábjegyzet:
1. Azóta megtaláltam! P. J. Wiseman, New discoveries in Babylonia about Genesis (1936). Ez az un. Wisemann, ill. táblás hipotézis.
Használt források:
Bob Deffinbaugh: „The Sons of God and the Daughters of men (Genesis 6:1-8)”
http://bible.org/seriespage/sons-god-and-daughters-men-genesis-61-8

Meredith G. Kline: commentary on Genesis, in The New Bible Commentary Revised, IVP, 1970.

David Livingstone: „Who were the Sons of God in Genesis 6?”
http://www.davelivingston.com/sonsofgod.htm

Trevor J. Major: „The meaning of „Sons of God in Genesis 6:1-4”, Apologetics Press

Chuck Missler: „Sons of God” parts 1-6: http://www.youtube.com/watch?v=3LI-r4mM0QU&feature=related

http://www.gotquestions.org/sons-of-God.html

http://www.learnthebible.org/the-sons-of-god-in-genesis.html

http://www.herealittletherealittle.net/index.cfm?page_name=Genesis-6-Sons-of-God

http://perdurabo10.tripod.com/id563.html

http://ministeriomisionerodepoderenjesus.blogspot.com/2010/11/semiramis-priests-nimrod-tammuz-and-his.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése